söndag 23 juni 2024

Detaljplan för högre Gallionen klubbadUppdaterad 26 juni /
Nu har samhällsbyggnadsnämnden antagit en ny detaljplan för Gallionen-fastigheten Thorild 12. Planen möjliggör en påbyggnad med två våningar och gör också att fler typer av verksamhet får bedrivas i fastigheten, till exempel den beslutade flytten av stadsbiblioteket.

Illustration över en möjlig påbyggnad av Gallionen, sett från Västerlånggatan.
Bild från detaljplanen, källa: EHF AB

Gallionen köptes förra året av Uddevallabaserade fastighetsföretaget EHF AB med en uttalad ambition att medverka i utveckling och stärkande av Uddevalla centrum. En av planerna företaget har avslöjat för en påbyggd fastighet är en konsert- och konferensanläggning.

Efter att detaljplanen nu antagits och vunnit laga kraft kan företaget ta nästa steg och ansöka om bygglov för de påbyggnader och förändringar man vill göra.

Inga bostäder
Arbetet med en ny detaljplan påbörjades redan under förra ägaren Castellum och då fanns även bostäder med i önskemålet. Bostäder har dock lyfts ut från detaljplanens syfte.

Dagens handel, kontor och parkering kompletteras nu med det bredare begreppet centrumverksamheter. Det innebär en flexibel användning och inrymmer de flesta verksamheter som är vanliga i centrala delar av städer som bibliotek, caféer, biosalong och handelsbutiker, skriver kommunen i samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag.

Planen syftar också till att gymnasieverksamhet ska kunna bedrivas i fastigheten.

30 meters höjd
Planen möjliggör en påbyggnad där nockhöjden är 30 meter ovanför gatuplanet jämfört med dagens högsta tillåtna höjd 15,2 meter.

Gröna tak
För att gynna dagvattensituationen i kvarteret måste minst 15 procent av takytan vara beklädd med sedum-växtlighet eller annan vegetation.

Illustration över en möjlig påbyggnad av Gallionen, från Kungsgatan-hållet sett.
Bild från detaljplanen, källa: EHF AB

"Ny årsring"
Påbyggnaden bör respektera den befintliga byggnaden i sin utformning, och framtida restaureringar av fasaden bör genomföras med största omsorg, skriver kommunen i detaljplanen:

"Påbyggnaden ska kunna ses som en ny årsring för kvarteret Thorild och en kontrast mot den existerande byggnaden kan synliggöra skillnader och höja varandra i sitt uttryck."

"Kommunens bedömning är att planförslaget inte riskerar att förvanska den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde och att ett genomförande av planförslaget kan medföra positiva effekter för kvarteret Thorild", skriver kommunen vidare.


28 juni: