söndag 21 maj 2023

Beslutet: Två olika lösningar för hållplatser på Kurveröd

Det blir traditionell fickhållplats på ena sidan och så kallad körbanehållplats på andra sidan när busshållplatsen Kurveröds Centrum på Måndagsvägen byggs om. Vidare kan den färska timglashållplatsen vid Isgatan på Fasseröd komma att byggas om till annan modell.

Busshållplats med busskur och byggmateriel omkring
Bild från hållplatsen "Läge A" på Måndagsvägen strax innan ombyggnadsarbetet skulle dras igång i januari.
Foto: Jörgen Andersson

Det blir resultatet av två beslut som en oenig samhällsbyggnadsnämnd fattade vid sitt senaste sammanträde.

Politiker sa stopp
Det var i januari i år som kommunen informerade om att busshållplatsen Kurveröds Centrum skulle tillgänglighetsanpassas och samtidigt byggas om till så kallad timglashållplats. En sådan innebär att trafiken stoppas helt i bägge riktningarna när bussen stannar för av- och påstigning, och tidigare hade nyanlagda sådana på Västanvindsvägen på Skogslyckan/Unneröd återställts efter häftig kritik och politisk strid.

Förberedelserna på Kurveröd var gjorda men arbetena hann knappt starta innan den politiska majoriteten sa stopp och beordrade återställning av det arbete som hade hunnit göras på hållplatsläge A (riktning mot centrum).

Principbeslut om fickhållplatser
Strax därefter drev majoriteten (M, SD, KD och UP) igenom ett  principbeslut om att busshållplatser i fortsättningen i första hand alltid ska utformas som fickhållplatser. Om tjänstemännen föreslår annan lösning måste detta lyftas till nämnden för beslut.

Och det är precis vad samhällsbyggnadsförvaltningen gjort gällande Kurveröd. För att få plats med två fullgoda fickhållplatser krävs att kommunens mark utökas med en yta av tolv kvadratmeter för läge A, skriver förvaltningen i beslutsunderlaget.

Förslaget var därför att endast läge B förblir en fickhållplats även efter ombyggnationen men att läge A utformas som en körbanehållplats, vilket innebär att bussen stannar i sitt körfält för av- och påstigning. Förslaget accepterades av majoriteten medan S, MP och C förespråkade en timglashållplats och därför reserverade sig mot beslutet, med hänvisning bland annat till säkerheten för oskyddade trafikanter.

Körbanehållplatser även på Tureborg
För Tureborgsvägen som just nu renoveras var planeringsarbetet för att skapa timglashållplatser påbörjat men fick även här byta kurs efter samhällsbyggnadsnämndens principbeslut. Här kommer det nu istället att bli körbanehållplatser efter ett oenigt beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Timglashållplats på Fasseröd kan försvinna
På Fasseröd byggdes hållplatsen vid Isgatan om till timglashållplats i höstas. Men ombyggnaden blev inte helt tekniskt lyckad:  hållplatsläget ligger i lutning och i kombination med att hållplatsen tillgänglighetsanpassades och planades ut blev sikten skymd vid hållplatsen, enligt nämndens beslutsunderlag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska nu utreda förutsättningarna för att bygga om den färska timglashållplatsen vid Isgatan på Fasseröd till annan modell.
Foto: Jörgen Andersson

Åtgärda eller bygga om
Förvaltningen föreslog därför nämnden att besluta om en projektering av en korrigerande åtgärd för att säkerställa god sikt och rätt standard för hållplatsen, som med detta alternativ skulle fortsätta vara en timglashållplats. Alternativt föreslogs nämnden besluta om att förvaltningen ska undersöka förutsättningar för annan hållplatslösning och återkomma med kostnadskalkyl och förslag till beslut inför projektering och ombyggnation.

Nämndens majoritet beslutade enligt det senare alternativet medan S, MP och C ville ha kvar en korrigerad timglashållplats och därför reserverade sig mot beslutet.
---