måndag 25 mars 2024

Parkering blir tillåten på Kungstorget

15 permanenta parkeringsplatser för året runt-bruk ska anläggas på Kungstorget. Det beslutade en oenig samhällsbyggnadsnämnd vid sitt senaste sammanträde.

Så här anläggs parkeringsplatserna på Kungstorget, med bland annat soffor som avgränsning mot övriga torget.
Skiss: Uddevalla kommun, bilbild: Pixabay

Att skapa fler korttidsparkeringar i Uddevalla centrum ingår i samhällsbyggnadsnämndens långsiktiga planering, och dessutom finns ett särskilt uppdrag från den politiska majoriteten kring detta.

Det har tidigare funnits parkeringsplatser på Kungstorget, men dessa togs bort i och med gestaltning och ombyggnation på och kring torget. Under sommaren 2023 provades det åter med tillfällig parkering längs södra delen av torget, och det är här i riktning mot Hasselbacken som de permanenta parkeringsplatserna nu ska anläggas.

Måste avgränsas bättre
Den tillfälliga parkeringen sommaren 2023 visade att parkeringen behöver göras tydligare, skriver samhällsbyggnadsförvaltningen i nämndens beslutshandlingar:

"Förutom skyltar och uppmålade parkeringsrutor behövs det av säkerhetsskäl också en avgränsning för bilister mot den norra halvan av Kungstorget då det förekom att bilister körde för långt in på torget."

Hela torget ska även fortsättningsvis kunna användas vid marknader och andra evenemang.

Klara att användas i maj
Skyltning och målning kan göras klar under våren så att parkeringsplatsen kan börja användas från maj. Ett färdigställande av hela ytan med avgränsning och lämplig gestaltning kommer troligen att ta lite längre tid eftersom det behöver planeras och budgeteras, skriver förvaltningen.

Kostnaden för att anlägga parkeringsplatserna är beräknad till cirka 200 000 - 250 000 kronor, plus ökade driftkostnader för snöröjning och planteringar.

1 timme för 10 kronor
Avgiftsmässigt hamnar Kungstorget inom röd zon som gäller den mest centrala delen av stadskärnan där beläggningen är högre och därför regleras med en tid och taxa som medför rotation och ökad tillgänglighet av p-platser för besök i centrum, skriver förvaltningen.

En översyn av tider och avgifter för de olika zonerna pågår men idag får man i röd zon parkera 1 timma till en avgift av 10 kronor per timma vardagar mellan kl. 10 och 18, samt vardag före söndag och helgdag kl. 10-14. Övrig tid 2 kronor per timma.

Nämnden oenig
Miljöpartiets Isak Jannert (MP) yrkade avslag till förslaget med motiveringen "att låta Kungstorget fortsätta vara stadens torg och därmed inte tillåta parkering på torget". Till detta yrkande anslöt sig Susanne Grönvall (S), Jennie Ekland (C) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V).

När beslutet ändå klubbats av en majoritet reserverade sig Jennie Ekland och Kerstin Joelsson-Wallsby till förmån för detta yrkande.

"Hela det planetära systemet i gungning"
Även Isak Jannert reserverade sig:

"Vi befinner oss just nu i en av mänsklighetens värsta kriser där ökade utsläpp av koldioxid sätter hela det planetära systemet i gungning.

På lokal nivå har vi stor möjlighet att minska utsläppen i hur vi planerar våra städer och samhällen. Med fler parkeringsplatser förstärker den styrande majoriteten vårt kollektiva bilberoende, och ökar därmed utsläppen. Miljöpartiet kan inte delta i beslut som ökar utsläppen, och reserverar sig därför mot beslutet."

"Har redan oerhört många parkeringsplatser"
Jannert, Ekland och Joelsson-Wallsby lämnade också in en protokollsanteckning:

"Kungstorget med dess utblick över Bäveån och kyrktornet är en av stadens centralpunkter och av stor vikt för stadens identitet. Genom att kasta in en parkering på torget visar majoriteten med all önskad tydlighet vad de sätter över allt annat – Bilen.

För att stärka centrum bör man arbeta med att göra staden attraktiv för de människor som vistas där, men även för de djur, växter och insekter som vi delar planeten med.

Uddevalla centrum har redan idag oerhört många parkeringsplatser. Att öka antalet markparkeringar försvårar möjligheterna att skapa attraktiva och sköna miljöer att vistas i. Det politiska fokuset bör ligga på att få undan markparkeringarna och ge stadens offentliga ytor till dess invånare.

Med det karaktäristiska klocktornet och dess gröna inramning, den porlande Bäveån, det pampiga rådhuset och torgets bra kopplingar är Kungstorget en fantastisk plats att vistas på. Erbjud gärna mer platser att vistas på", skriver de tre i sin protokollsanteckning.
---


31 mars: