onsdag 27 mars 2024

Karlsbergs förskola stängs

Till sommaren stängs Karlsbergs förskola för gott. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden vid sitt senaste sammanträde.

Förskolan som ligger på Fredsgatan norr om Kålgårdsberget stängde redan 2019 eftersom det bedömdes finnas ett överskott av förskoleplatser i centrala delen av Uddevalla. 2022 öppnades förskolan dock igen för att kompensera för platser som då hade försvunnit från Parkens förskola.

Överskott av platser
Hösten 2024 ska fastighetsägaren renovera och under tiden kan förskolan inte vara kvar.

I underlaget till beslutet att då stänga Karlsberg permanent efter vårterminen skriver barn- och utbildningsförvaltningen att det idag finns ett överskott på barnomsorgsplatser i området stadskärnan. Vidare att Karlsbergs lokaler och utemiljö inte heller är ändamålsenliga.

Barnen som är inskrivna kommer erbjudas plats på andra kommunala förskolor i enlighet med vårdnadshavarnas önskemål, skriver förvaltningen.

Karlsbergs förskola har idag plats för cirka 40 barn fördelade på två hemvister.
---