söndag 16 juli 2023

Lillesjö byggs ut till andra sidan 172:an

Uppdaterad 17 juli /
Lillesjö industriområde ska i ett detaljplaneförslag växa med 50 hektar på västra sidan av väg 172, mittemot nuvarande östra område. Skog och berg tas bort för att jämna till marken, Bohusleden måste ledas om och mountainbikeleder måste bort eller ledas om även de.

Till höger Lillesjö industriområde av idag, och till vänster om väg 172 det nya utökade området.
Illustration från samrådshandlingen, Uddevalla kommun

I Uddevallas fördjupade översiktsplan från 2017 är det aktuella området utpekat som ett framtida så kallat verksamhetsområde. Kommunstyrelsen beslutade redan 2018 att starta detaljplanearbetet men detta fick göra halt mellan 2020 och 2022 på grund av osäkerhet kring hur en ökad trafik vid Kurödsmotet kunde lösas.

Planområdet markerat med en ring på en karta över Uddevalla
Karta/illustration från samrådshandlingen, Uddevalla kommun

"Gynnar kommunen i sin helhet"
Efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden finns nu ett förslag till detaljplan som ska möjliggöra Västra Lillesjö.

"Detaljplanen bidrar till ett större sammanhängande industri- och handelsområde med hög konkurrenskraft och en utveckling som gynnar Uddevallas kommun i sin helhet som en attraktiv produktionsplats", skriver samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådshandlingen.

Naturvärdeskarta över det nya området
Karta/illustration från samrådshandlingen, Uddevalla kommun

11 hektar bevaras
Det aktuella planområdet ligger i en kuperad skogsmiljö och är på 61 hektar. 50 hektar blir industrimark medan 11 hektar bevaras som naturmark.

"Planförslaget ämnar åt att exploatera ett större skogsområde och för att minimera skadorna som kan uppstå har fyra olika områden pekats ut som mer betydelsefull och ämnas åt att bevaras i dess nuvarande miljö", skriver förvaltningen.

För att kompensera för de stora ingreppen som måste göras i området planeras bland annat våtmarker och att göra ett område strax söder om planområdet till naturreservat eller biotopskyddsområde.

"Kommunens sammanlagda bedömning är att planförslagets medförda konsekvenser har tagits hänsyn till och att föreslagna kompensationsåtgärder kan resultera i en hållbar hantering av naturmiljön som kan gynna den biologiska mångfalden på sikt", skriver förvaltningen.

Torplämning från 1800-talet skyddas
Inom området har en fornlämning efter ett torp från 1800-talet hittats, och som föreslås vara kvar och skyddas.

Bohusleden dras om
En av konsekvenserna som detaljplanen medför är en omdragning av vandringsleden Bohusleden, där den på etappen Glimmingen - Bjursjön passerar genom det aktuella planområdet.

"Detta medför ingen negativ förändring för Bohusledens karaktär då delar av leden passerar verksamhetsområden och större infrastrukturer", skriver förvaltningen som också konstaterar att sikten till det nya industriområdet inte blir så påtaglig eftersom Bohusleden ligger på en lägre nivå än industriområdet och att det finns vegetation emellan.

En del av Bohusleden genom det aktuella planområdet.
Foto: Jörgen Andersson

Istället för att vika av in i det aktuella planområdet föreslås Bohusleden fortsätta längs vägen som leder till närliggande Bjursjön.
Foto: Jörgen Andersson


Karta med Bohusleden och mountainbikeled inritade
Bohusleden och mountainbikeleder påverkas av det nya industriområdet
Karta/illustration från samrådshandlingen, Uddevalla kommun


Mountainbikeleder påverkas
De mountainbikeleder som finns inom planområdets mittersta och nordliga delar kommer behöva göra plats åt den nya markanvändningen, skriver förvaltningen:

"Väster om planområdet finns ett större sammanhängande naturområde där nya leder skulle kunna ersätta de befintliga. Möjligheten finns att någon enstaka led kan bibehållas eller dras om inom det större naturområdet i planområdets norra delar".

"Trots att planförslaget planerar att exploatera stora delar av de rekreationskvalitéer som finns inom området anses inte detta påverka omkringliggande områden negativt. Skogstigar, Bohusleden, badplats och mountainleder finns inom ett gångavstånd från planområdet. Kommunens bedömning är att planförslaget medför konsekvenser för rekreationen inom planområdet men att det finns goda möjligheter att stärka befintliga rekreationskvalitéer."

Kan antas 2024
Förslaget har nu gått ut på så kallat samråd där möjlighet att tycka till finns.

Efter samrådet tas ett slutligt förslag till detaljplan fram. Detta ställs sedan ut för så kallad granskning där ytterligare möjligheter finns att lämna in synpunkter innan förslaget går till politiskt beslut, vilket beräknas kunna ske andra kvartalet 2024.
---