lördag 8 juli 2023

Lägre befolkningsökning väntas i Uddevalla

Den närmaste tioårsperioden beräknas invånarantalet i Uddevalla kommun öka med 1 470 personer. Det är en betydande dämpning jämfört med tidigare prognoser, konstateras i kommunens senaste befolkningsprognos.

Bildutsnitt från Befolkningsprognosen, Uddevalla kommun

Befolkningsprognosen görs varje år och fungerar som ett underlag för den kommunala planeringen.

Under 2022 ökade Uddevalla kommuns befolkning från 57 122 invånare till 57 282, en ökning om 160 personer eller cirka 0,3 procent. Detta var lägre än prognostiserat vilket främst berodde på att det föddes färre barn och flyttade in färre personer än väntat.

Ökar 2,6 procent till 2032
Under den kommande tioårsperioden till 2032 beräknas antalet invånare öka med cirka 1 470 personer till 58 755, vilket motsvarar cirka 2,6 procent. Jämfört med tidigare års prognoser är detta en betydande dämpning på grund av lägre invandring och ett förväntat lågt bostadsbyggande de närmaste åren, skriver kommunledningskontoret i prognosen:

""
Bild (ej från Uddevalla): Freeimages.com

En betydande del av Uddevallas befolkningstillväxt har under senare år genererats av inflyttning från utlandet samt nybyggnation. De närmsta åren förutspås en låg nivå av mottagna nyanlända i Uddevalla såväl som i Sverige. Utvecklingen och prognosen är dock osäker och läget i Ukraina kan få en påverkan på Sveriges och Uddevallas befolkningsutveckling på längre sikt.

Till följd av bland annat höga räntekostnader, ökade byggkostnader, inflation och minskad köpkraft på marknaden innehåller prognosen ovanligt låga antaganden om nybyggnation, skriver kommunledningskontoret.

Andelen äldre ökar
Under prognosperioden ökar framförallt andelen äldre i större omfattning än andelen invånare i åldrarna 20-65 år. Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser ökar alltså, medan den andel som genererar skatteintäkter minskar.
---