torsdag 13 juli 2023

Hus på Skogslyckan kan få två nya våningar

Uppdaterad 14 juli /
De tegelröda hyreshusen på fastigheten Fisketången 1 på Skogslyckan kan förvandlas från trevåningshus till femvåningshus. Detta enligt ett förslag till ny detaljplan som efter godkännande av samhällsbyggnadsnämnden nu gått ut på så kallad granskning.

Volymstudie från kommunens granskningshandling, där rött illustrerar påbyggnad och vita hus befintliga byggnader.

Husen som ägs av Bostad Röda gården kommanditbolag omsluts av Västanvindsvägen, Nordanvindsvägen och Kurverödsleden.

Kommunen beslutade 2019 att börja ta fram en ny detaljplan för området som medger att de befintliga huskropparna byggs på med två våningar. Detta anses vara i enlighet med översiktsplanen för Uddevalla som säger att ytterligare förtätning i befintliga bostadsområden ska eftersträvas.

Karta

Den aktuella fastigheten/planområdet
Illustration och karta från kommunens granskningshandling

Ett första förslag till detaljplan har varit ute på så kallat samråd vilket resulterade i en del justeringar till det förslag som nu gått ut på granskning.

Fler p-platser och hiss behövs
Det ökade antalet boende medför att cirka 44 ytterligare parkeringsplatser måste skapas, vilket föreslås bli på en gräsyta som idag vetter åt väster på fastigheten.

Husen saknar idag hiss vilket blir ett krav om de ska förvandlas till femvåningshus. Vidare måste miljöhuset byggas ut för att klara av de ökade sopmängderna.

Granskningsperioden varar till och med 23 augusti och därefter kan ytterligare justeringar göras innan planen antas, vilket beräknas kunna ske under fjärde kvartalet i år.

Under en tioårsperiod har sedan fastighetsägaren/exploatören rätt att söka bygglov för att genomföra byggnation på sätt som detaljplanen medger.


Skärmbild från nyhet på UddevallaNyheter 2019


Fler områden aktuella för påbyggnad
Ett motsvarande detaljplanearbete pågår även för det intilliggande området Västra Skogslyckan där Uddevallahem är fastighetsägare, för att även dessa hus ska kunna byggas på med två våningar. Där avslutades samrådsfasen i augusti förra året.