tisdag 28 mars 2023

Översvämningsskydd vattenhot - men Länsstyrelsen vill se klartecken ändå

De planerade åtgärderna längs Bäveån för att skydda mot översvämningar strider mot Miljöbalken, bedömer Länsstyrelsen. Men åtgärderna är såpass viktiga att Länsstyrelsen tycker att de ska tillåtas ändå med stöd av undantagsbestämmelser.

Bäveån med Uddevalla centrum i bakgrunden
Foto: Jenny Martinsson / Uddevalla kommun

- Vi bedömer att så stora samhällsintressen står på spel att ett undantag från kravet på god vattenstatus kan vara tillämpligt, säger Sandra Brantebäck, chef för Länsstyrelsens vattenavdelning, i ett pressmeddelande.

Uttalandet görs efter att Länsstyrelsen nu lämnat sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen om de omfattande åtgärder som Uddevalla kommun ansökt om att få göra längs Bäveån. Syftet med åtgärderna är bland annat att säkra mot skredrisk, skydda mot översvämningar och hantera dagvattenflöde.

Länsstyrelsen är part i målet och företräder det allmännas intressen.

Avgörs av domstolen
Enligt Miljöbalken får inte åtgärder tillåtas om det riskerar möjligheten att uppnå god ekologisk status i vatten. Men det finns också möjlighet till undantag om åtgärderna behövs för människors hälsa och säkerhet, stort samhällsintresse.

Porträttbild
Sandra Brantebäck
Bild: Länsstyrelsen
- Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna kommer att strida mot Miljöbalkens krav på hur vi ska skydda vattenmiljön, det vill säga att de äventyrar möjligheten att uppnå så kallad God ekologisk status i Bäveån. Men vi skriver också i vårt yttrande att ett undantag i det här fallet kan vara lämpligt, just med tanke på översvämningsrisken som förväntas öka på grund av klimatförändringar, säger Sandra Brantebäck:

- Det är inte vår sak att göra den slutliga bedömningen utan domstolen som ska avgöra om förutsättningarna för att bevilja undantag är uppfyllda.

Ska byggas av NCC
I höstas meddelades att byggföretaget NCC fått uppdraget att bygga översvämningsskyddet. Byggstart är beräknad till vintern 2023-2024 men är beroende av beslut från Mark- och miljödomstolen.
---