tisdag 3 maj 2022

Statliga pengar till giftundersökningar

Uddevalla kommun får sammanlagt 1,2 miljoner kronor i bidrag för att undersöka förorenad mark vid Lyckorna kvarn i Ljungskile och Katrinedals pappersbruk invid Bäveån vid Björbäck.

Röd gammal byggnad vid vattendrag.
Lyckorna kvarn
Foto: Anna-Karin Davidsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland

- Bidragen gör att vi kan gå vidare med kompletterande undersökningar så att vi kan få en uppfattning om områdena behöver saneras och vilka risker som finns, säger miljöspecialist Anna Karlsson på samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunens webbplats.

När det finns misstanke om att områden är förorenade men det saknas en ansvarig part är det möjligt att söka statliga medel för undersökningar. Det är främst kommuner som lämnar in sådana ansökningar till Länsstyrelsen, som förmedlar pengarna som kommer från Naturvårdsverket.

Tidigare pengar till bland annat Bassholmen
Uddevalla kommun har sedan tidigare sökt och fått bidrag för ytterligare markundersökningar vid Bassholmen samt de nedlagda handelsträdgårdarna i Stenevad i Ljungskile och Rosenlund i Äsperöd. Det innebär att kommunen nu fått bidrag till undersökningar under 2022 för sammanlagt fem förorenade områden, skriver kommunen.

Kvicksilver och bly
Lyckorna kvarn har tidigare använts som kvarn från 1814 till 1960-talet. Inne i kvarnens källargolv finns förhöjda halter av kvicksilver, liksom i marken utanför kvarnen. Den del av byggnaden som är förorenad är i dagsläget avstängd. Det finns inga hälsorisker att vistas i området utanför kvarnbyggnaden.

Katrinedals pappersbruk är ett före detta pappersbruk som ligger i ett känsligt läge intill Bäveån i Björbäck. Tidigare undersökningar visar att det bland annat finns bly, PAH, PCB och kvicksilver i marken, och arsenik, bensen och tetrakloretylen i grundvattnet på fastigheten.
---