lördag 17 juli 2021

Fyra silos och fler fartyg när Benders vill bygga cementdepå

Uppdaterad 17 december /
Benders vill bygga en cementdepå intill sin nuvarande kaj på företagets område på Kärranäs. Satsningen innebär fyra 44 meter höga silobyggnader med ett tillhörande utlastnings- och teknikhus. Företaget vill också kunna ta emot större fartyg och öka antalet fartygsanlöp från dagens som mest fyra om året till mellan 40 och 80.

Fotomontage där planerade silo syns till vänster, vy från Svenskholmen.
(Samtliga montage och illustrationer hämtade ur miljökonsekvensbeskrivning och andra ansökningshandlingar)
Satsningen görs för att minska behovet av långväga landtransporter av råmaterial för betongtillverkning, skriver Benders i sina ansökningshandlingar. Bolaget har därför inlett ett samarbete med Cementa AB och SweCem AB om att starta en depåverksamhet för cement och masugnsslagg.

Cementdepån med de fyra silorna ska ligga i det orangemarkerade området. Blå ringar markerar de närmaste bostadsområdena.

Cementa har idag depåer längs Sveriges kuster dit det fraktas cement med specialbyggda fartyg. Det finns ett stort behov av en cementdepå i Uddevallaregionen för att säkerställa leveranser av cement i Västra Götaland samt norra Halland, skriver Benders.

SweCem har en helt ny produktionsanläggning för masugnsslagg i Oxelösund.

"Planerad depåverksamhet är ett sätt att i Benders produktion möjliggöra användning av masugnsslagg som ett alternativt bindemedel till betong istället för cement som tillverkas genom uppvärmning av en blandning av kalksten och lera. Denna hantering möjliggör således en betongtillverkning där jungfruligt material ersätts av en återvunnen produkt."

Cementen och masugnsslaggen ska användas i Benders verksamhet men också transporteras ut till leverantörernas andra kunder i Västsverige.

""
Området sett ovanifrån med inringat område för den planerade byggnationen
De fyra silorna ska byggas intill Benders befintliga kaj.


Fyra anlöp blir 40 - 80
Till Benders kommer redan idag som mest fyra fartyg per år med främst granitprodukter som lagras och hanteras på kajen, främst gatsten från Kina och Portugal. Företaget vill nu kunna ta emot större fartyg och med cirka 40 till max 80 anlöp om året.

Fartygen kommer främst att transportera cement och masugnsslagg, men också produkter som ingår i Benders sortiment, så som granitprodukter samt råmaterial som lättklinker och pimpsten. Det kan även bli aktuellt att transportera ut färdiga produkter från Benders tillverkning. 

Den befintliga kajen är väl anpassad för de fartygstyper som kommer att anlöpa depån, och det krävs därför ingen anpassning av kajer, hamnbassäng eller tillfartsleder, skriver Benders.

Fyra silor
Företaget vill också bygga fyra 44 meter höga silobyggnader som ska placeras intill företagets kaj. Tre av silorna ska rymma cement och den fjärde masugnsslagg. En femte silo kan bli aktuell i framtiden.

Även ett utlastnings- och teknikhus där det även finns personalutrymmen ska byggas.

Fotomontage, vy från Bohusgården

Fotomontage, vy från Göteborgsvägen

Grått och blått
Silorna ska placeras på rad längs en bakomliggande 32 meter hög bergskant, vilket bedöms ge minst påverkan på landskapsbilden. De kommer huvudsakligen ha en grå ton för att smälta in i omgivningarna. Nedre delen av silorna ska vara blå för att smälta samman med havet.

"Begränsad påverkan"
"Som framgår av montagen kommer silorna utgöra en begränsad påverkan på landskapsbilden. Silornas höjd och strandnära läge gör att de kommer att synas på relativt stora avstånd men Stora Kärra holme och Svenskholmen kommer skärma en väsentlig del av silorna och kajen."

"Från bostäderna, badplatserna och vandringsstigarna på motsatt sida fjorden kommer den ansökta verksamheten vara synlig. I dagsläget finns det dock byggnader av ungefär samma höjd som de planerade silorna inom till ansökt verksamhet närliggande industriområde, vilket gör att helhetsintrycket inte förändras i alltför stor utsträckning."

"Från Uddevallabron kan silorna urskiljas men smälter samman med helhetsintrycket av Uddevalla industriområde", skriver företaget i miljökonsekvensbeskrivningen.

"Ovan nämnda anpassningar av silornas utformning, att det i området redan i dagsläget finns industribyggnader med byggnadshöjder upp till 42 meter samt att området karakteriseras som industriområde gör att det sammantagna intrycket av området inte bedöms förändras nämnvärt i jämförelse med nuläge och framskrivet nuläge", skriver företaget vidare.

Bedömningen: Små miljökonsekvenser
I miljökonsekvensbeskrivningen som tagits fram på uppdrag av företaget är bedömningen att konsekvenserna är obetydliga på nästan alla områden. En liten negativ konsekvens bedöms för aspekterna landskapsbild och utsläpp till luft.

Även bullerkonsekvensen bedöms som obetydlig utom under byggnationen där bedömningen är en liten negativ konsekvens.

"Inga andra bra alternativ"
Enligt Benders finns inga alternativ till satsning vid den befintliga kajen. Fartygen skulle visserligen kunna anlöpa Uddevalla hamn men där finns inget utrymme för att bygga silos. Omfattningen är heller inte så stor att det är miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart att bygga en helt ny kaj på annan plats, menar företaget.

Ansökan ut på remiss
Företaget har planerat satsningen en längre tid, och i januari i år beviljade kommunens samhällsbyggnadsnämnd bygglov för fyra silor. Gällande detaljplan medger bara 15 meter höga byggnader men nämnden ansåg bland annat att byggnationen är förenlig med detaljplanens syfte.

Tillståndsansökan gjordes i mars och efter samråd och kompletteringar har Länsstyrelsen nu kungjort företagets ansökan och ska skicka ut ärendet inklusive miljökonsekvensbeskrivning på remiss. Det är sedan Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som avgör om tillstånd ska ges, och vilka villkor som i så fall ska gälla. Delegationens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Benders föreslår att ett tillstånd ska gälla i tre år men skriver samtidigt att företaget är angeläget om att komma igång med bygget snabbt då behovet av cement i regionen är stort.

20 nya arbetstillfällen
Cementdepån är en investering för Benders på cirka 100 miljoner kronor, berättar Bohusläningen. Koncernchef Ove Bender uppger för tidningen att verksamheten kan komma att ge 20 nya arbetstillfällen.

Ja från samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun bedömer att verksamheten kan bedrivas i enlighet med miljöbalken, och samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 16 september att tillstyrka verksamheten.16 december: