måndag 22 juni 2020

Nya majoriteten bantar den politiska organisationen

De fyra partiernas logotyper på rad.

Nu har den nya politiska majoriteten S, M, L och C i Uddevalla presenterat sin programförklaring.
Förutom en rad sakfrågor omfattar uppgörelsen även en bantning av den politiska organisationen.

Antalet ersättare i nämnderna blir något färre än idag. Vidare försvinner samhällsplaneringsutskottet och ekonomiutskottet under kommunstyrelsen, medan  arbetsmarknads- och integrationsutskottet, personalutskottet och jävsutskottet bantas med två ledamöter vardera.

Det omdiskuterade gruppledararvodets omfattning ska prövas av arvodesberedningen, utifrån omfattning och förväntad arbetsinsats.

Fyra problem kring nya badhuset måste lösas
Första punkten i programförklaringen gäller det nya badhuset. Här skriver partierna:

"Som principiell placering av badhuset är partierna inte överens. Dock skall inget omtag i frågan göras som påtagligt försenar projektet. Innan avgörande igångsättningsbeslut av byggnationen tas, skall problematiken av hela områdets disponering klarläggas. Det gäller fotbollsplaner, kastplan för friidrotten, övningsområdet för Räddningstjänsten samt lösningen av parkeringsbehovet. Informationen skall vara transparant och fullödig. Skulle konsekvenserna av omdisponeringen bli mer negativa än konsekvenserna för en försening, då kan lokaliseringsbeslutet komma att omprövas."

Bara fotbollsplanerna kvar att lösa
Enligt Monica Bang Lindberg (L) är det dock mycket osannolikt att Rimnersområdet inte blir plats för det nya badhuset.
- Bara i dagarna har jag fått reda på att kastplanen kan vara kvar, och frågan om parkering har också löst sig. Räddningstjänsten vill ha andra områden. Så kvar har vi fotbollsplanerna och hur vi ska lösa dem, säger Monica Bang Lindberg till Bohusläningen.

I programförklaringen ingår förutom den politiska organisationen och badhuset även:
  • Fastighetsförsäljningar
  • Andra utförare av kommunal vårdverksamhet
  • Organisation för lokalförsörjning
  • Miljöprofilen
  • Utveckling av Förebyggandeverksamheten
  • Arbetsmiljö och Kompetensförsörjning
  • Samverkan med idéburen sektor

Några punkter ur programförklaringen:
  • "Verksamhet som utförs av den kommunala organisationen skall i första hand utföras i kommunalt ägda lokaler. I den situation vi befinner oss i nu med ett stort framtida behov av nya verksamhetslokaler, så kan hyreskontrakt upprättas även med privata fastighetsägare. Även viss försäljning kan förekomma."

  • "Kommunal omsorg skall i första hand ske med egen personal och ansvar. Om Socialnämnden väljer att någon enhet skall utanför den egna förvaltningens styre, skall i första hand alternativen intraprenad och kooperativa lösningar prövas, innan privat aktör anlitas."

  • "Bohusbanans roll i infrastrukturen är viktig både ur ett miljöperspektiv och ett utvecklingsperspektiv. Vi skall därför fortsätta arbetet med inriktning på dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla, samt Göteborg och Oslo via Bohusbanan och Svinesund."

Den politiska majoriteten inklusive styrelser och nämnder ska fastställas av kommunfullmäktige vid ett extra möte den 1 juli.
---