tisdag 27 februari 2018

Regler för att ta ner träd blir tydligare

Bild: Pixabay

(Uppdaterad 12 mars)
Reglerna för när kommunen går med på att ta ner träd på kommunal mark ska bli tydligare. Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat. Syftet är att minska antalet ansökningar om att få ta ner träd, då dessa oftast ändå får avslag.

Dagens bestämmelse har gällt sedan 2013 och anses vara otydlig och ge upphov till tolkningar. Endast träd som utgör fara för liv eller egendom och träd som är angripna av någon trädsjukdom tas ner på kommunens bekostnad.

Besök måste göras för varje ärende
"Idag får förvaltningen flera ansökningar där man vill ta ner träd av andra orsaker såsom exempelvis att de skuggar en uteplats. Varje ärende kräver ett fältbesök och kontakt med den som ansökt. I de flesta fall tas inga träd ner då de inte är några riskträd", skriver kommunens samhällsbyggnadsförvaltning i beslutsunderlaget.

Kan ge kortare handläggningstider

"Om det blir tydligare för kunden vilka träd som är aktuella för nedtagning och vilka som inte är det kan antalet ansökningar om träd som inte ska tas ned minska. Handläggningstiden är idag väldigt lång vilket delvis beror på att mycket tid behöver läggas på träd som inte är aktuella för nedtagning då de inte utgör någon risk", skriver kommunen.
Den nya bestämmelsen ska gälla från 1 mars i år.
---
> Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden (sid 12, § 39)

12 mars:
> Uddevalla kommun: Träd på kommunens mark ska bevaras

24 juli 2023: