onsdag 5 juni 2024

Rivningslov beviljat för Kulturens Hus i Ljungskile

Uppdaterad 15 juni /
Både Bohusläns museum och Uddevallas kultur- och fritidsförvaltning är kritiska till en rivning av Kulturens Hus i Ljungskile. Men kommunstyrelsens jävsutskott gör en annan samlad bedömning och har nu beviljat rivningslov.

Exteriörbild på Kuturens hus
Kulturens hus i Ljungskile
Bild: Uddevalla kommun, från jävsutskottes beslutshandlingar

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i oktober förra året om rivning av Kulturens Hus på  Hälle Lider 12 i centrala Ljungskile. Detta för att bana väg för det utrymme som den planerade nya grundskolan behöver med den lösning som valts för skolutbyggnaden i Ljungskile.

Ljungskiles äldsta skolbyggnad
Planerna på rivning av huset har varit återkommande under åren men kantats av protester från kulturliv och ortsbor. Huset byggdes redan 1878 och är Ljungskiles äldsta skolbyggnad men nyttjas idag som föreningslokal för Kulturens Hus genom ett rivningskontrakt. med kommunen.

Huset har många skador av olika slag och underhållsbehovet bedöms vara mycket stort.

"Stor och oåterkallelig förlust"
Inför ansökan om rivningslov har ärendet varit på remiss till Bohusläns museum och till kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Bägge instanserna är kritiska till en rivning med hänsyn till husets kulturhistoriska värde, betydelse för kulturmiljön och att huset är särskilt omnämnt i kommunens kulturmiljöprogram.

"Det vore en stor och oåterkallelig förlust om byggnaden försvinner. Bohusläns museum anser att byggnaden i stället bör få fortsätta vara en del i den byggda skolmiljön i Ljungskile", skriver Bohusläns museum.

"Bör inte beviljas"
I kultur- och fritidsförvaltningens yttrande hänvisar kommunantikvarien bland annat till en punkt i plan- och bygglagen som säger att rivning ska beviljas om inte byggnaden bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

"Kultur och fritid bedömer att Kulturens hus på Hälle Lider 12 mer än väl uppfyller kriterierna i punkt 2 ovan och därför bör inte rivningslov beviljas.", skriver kommunantikvarien.

Exteriörbild på Kulturens hus
Kulturens hus i Ljungskile
Bild: Uddevalla kommun, från jävsutskottes beslutshandlingar

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning däremot är bland annat att fastigheten är i så dåligt skick att en upprustning blir så omfattande att byggnadens kulturvärde skulle försvinna.

Handlagt av kommundirektören
Eftersom det är kommunens egen samhällsbyggnadsförvaltning som ansökt om rivningslov är det kommunstyrelsens jävsutskott som fått avgöra frågan, som där har handlagts av kommundirektör Malin Krantz. 

Hon konstaterar i sitt förslag bland annat att utredningen visar att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde, men också att en restaurering skulle bli mycket omfattande och dyr. Vidare att marken behövs för att tillgodose den planerade högstadieskolans behov av en fungerande trafiklösning.

Bedömningen är också att en rivning bara blir en mindre förändring av kulturmiljön i området, sett till hur bebyggelsen omkring ser ut.

"Sammantaget ska det allmänna intresset av att bevara byggnaden inte anses överväga sökandens intresse av att få riva byggnaden och ansökan om rivningslov ska därför vinna bifall", skriver kommundirektören i sitt förslag, som jävsutskottet sa ja till den 3 juni.

Namninsamling för överklagande
Strax efter beslutet om rivningslov startades en namninsamling via internet, till stöd för ett överklagande av beslutet. Initiativtagare till namninsamlingen är Ljungskilebon Thomas Morgardt, berättar Bohusläningen.

- Varför ska man alltid riva allting? De skyller på att huset är från 1870-talet och i för dåligt skick, men det beror bara på eftersatt underhåll. Det går lätt att integrera med den nya skolan, som skolmuseum eller någonting annat, säger han till tidningen.

Till och med 15 juni hade insamlingen fått 290 underskrifter.
---