lördag 1 april 2023

Detaljplan för "Yerba-tomten" tas fram

Peab Bostad AB vill bygga lägenhetshus på fastigheten Fredborg 1 vid Norra Drottninggatan. Kommunstyrelsen har därför beslutat att en ny detaljplan för fastigheten ska tas fram.

Flygbild över Norra Drottninggatan med den aktuella fastigheten inringad.
Bild (från 2021)  Peab Bostad (markering av Lilla Huset: UddevallaNyheter)

På fastigheten finns idag det hus som för Uddevallaborna varit känt som Café Yerba, sedermera restaurang Fredborgs. Senaste restaurangverksamheten gick under namnet Lilla Huset.

"Bör bevaras"
Yerbahuset med tillhörande trädgård finns med i kommunens kulturmiljövårdsprogram och bör enligt programmet bevaras. "Vid positivt planbesked bör husets kulturvärde med tillhörande trädgård beaktas", skriver kommunledningskontoret i sitt beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Skissunderlag för planansökan från Peab

Peab köpte Fredborg 1 i november 2021 och under 2022 presenterade företaget sina planer för kommunen. Peab vill bygga femvåningshus med innergård och grönskande takterasser. Förslaget inrymmer cirka 65 lägenheter och 40 parkeringsplatser.

Peabs förslag och skisser ska ses som ett förslag, skriver kommunledningskontoret i beslutshandlingarna. Exakt hur och vad som får byggas på fastigheten kommer att prövas i detaljplanearbetet, som beräknas kunna vara klart 2027.

Vy från Norra Drottninggatan upp mot järnvägen. (Skissunderlag från Peabs planansökan för Fredborg 1 och Lotshagen 1.)

Fick nej för Lotshagen
Peab vill samtidigt och samordnat bygga på liknande sätt även i den intilliggande fastigheten Lotshagen 1, som idag används som parkeringsplats och som ägs av kommunen. Peab ville att kommunen skulle ta fram detaljplan även för Lotshagen och ge företaget företräda att bygga där genom så kallad direktanvisning. Här beslutade kommunstyrelsen dock att inte ge så kallat planbesked och företaget fick nej till direktanvisning.

Beslutet var inte enhälligt: C, V, MP och S ville säga ja till kommunledningskontorets förslag som innebar att kommunen skulle ta fram detaljplan även för Lotshagen, liksom underlag som skulle ge fler intressenter möjlighet att konkurrera om en markanvisning.
---