lördag 8 januari 2022

Ny detaljplan för skola på Skäret ställs ut

Uppdaterad 13 januari /
Nu ställs förslaget till detaljplan för den omdiskuterade nya skolan på Skäret ut för granskning. Det sker efter tidigare samråd där mängder av synpunkter kom in.

Kartor över planområdet
Kartor: Uddevalla kommun

Skolan på Skäret mellan Ammenäs och Sundsstrand ska rymma cirka 600 elever i årskurserna F-6 och även innefatta en idrottshall. Skolan är tänkt att möta kommunens behov av fler skolplatser i det starkt expanderande kustområdet i Uddevalla kommun där allt fler bosätter sig, helt i linje med kommunens strategier och intentioner.

Kritik mot placering
Kritiken som riktats mot bygget gäller bland annat val av plats och befarade trafikproblem. Kommunen står efter samrådet som genomfördes våren 2021 fast vid att en ny skola behövs och att den föreslagna placeringen på Skäret är lämpligast när olika aspekter och hänsyn vägts in.

Detaljplanen innebär bland annat att tre hektar kvartersmark skapas för att ge plats för skolverksamheten, och att ett så kallat släpp med naturmark skapas mellan kvartersmarken och bostäderna i närområdet.

Skärets bryggväg som är anslutningsväg till området breddas och får ny gång- och cykelväg.

Justeringar av mark och trafik i nya förslaget
I det reviderade planförslaget efter samrådet har vissa justeringar gjorts. Bland annat har naturmarken mellan skola och enskilda bostadsfastigheter utökats och kvartersmarken för skola minskat något. Vissa delar av kvartersmarken blir också så kallad prickmark som inte får bebyggas. Vidare justeras i viss mån vägar och trafik inom området.

Granskningsperioden pågår 3 januari - 28 januari och synpunkter på det nya förslaget ska ha kommit in senast 28 januari. Detaljplanen och övriga handlingar finns på kommunens webbplats men ställs också ut i Rådhuset vid Kungstorget, i stadshuset (Blåkulla) och på Ljungskile bibliotek.

12 - 14 januari erbjuder kommunen också tidsbokade individuella samtal kring detaljplanen.

Planen beräknas kunna antas och vinna laga kraft under våren 2022.

Det är bolaget Hemsö som ska bygga, äga och förvalta skolan och kommunen sedan hyra in sig. Enligt nuvarande tidplan ska skolan börja byggas i september 2023 och tas i bruk juni 2025.

Fullmäktige godkände projektbudget
Kommunfullmäktige godkände 12 januari projektbudget och tidsplan enligt samverkansavtal med Hemsö. Projektet går nu in i en fas av projektering, utredningar och program för genomförande som löper parallellt med detaljplaneprövningen, skriver kommunen på sin webbplats.
---13 januari: