måndag 12 oktober 2020

Gymmet STC får inte permanent bygglov

Närbild på hand som lyfter hantel.
Foto: Michal Jarmoluk, Pixabay /

Kommunens jävsutskott säger nej till gymmet STC:s ansökan om permanent bygglov för sin träningsanläggning på Bastiongatan.

Den gällande detaljplanen är från 1939 och stadgar att området ska användas för industriändamål. Fastigheten köptes från kommunen 2006 och STC har sedan dess haft tillfälliga bygglov för ändrad användning till gym. Nu vill företaget ha permanent bygglov och även bygga om och ändra fasad och skyltar. 

Senaste förlängningen av det tillfälliga bygglovet gjordes 2016 och detta gäller nu fram till 30 september 2021. Redan inför detta beslut skrev kommunens samhällsbyggnadsförvaltning att verksamheten därefter måste avvecklas i byggnaden alternativt att ny detaljplan tas fram som möjliggör fortsatt användning som gym/motionslokal.

Ses inte som liten avvikelse
Jävsutskottet konstaterar i sitt beslut från den 7 oktober att STC:s ansökan strider mot detaljplanens tillåtna användning av området och att den ändrade användningen inte heller kan ses som en liten avvikelse. Ansökan om permanent bygglov avslås därför.

Vill ha hjälp med annan lokal
STC har i en skrivelse till kommunen lyft fram flera argument för att permanent bygglov borde kunna beviljas, och att ett gym passar bra in i kommunens framtidsplaner för området.

Företaget skriver att man helst vill ha ett permanent bygglov och vara kvar i sina nuvarande lokaler, och i andra hand få hjälp att hitta en annan lämplig plats i staden.
"Om ingen av ovan alternativen är möjliga är sannolikheten hög att STC är tvungna att avveckla sin verksamhet i Uddevalla samt sälja och/eller hyra ut fastigheten för industriändamål", skriver företaget.
---