fredag 10 april 2020

Uddevallas vatten ska hämtas från Vänern

Bilder: Rudy and Peter Skitterians/Pixabay (kran) och Wikimedia Commons (Vänern)

Det ska bli vatten från Vänern som rinner i Uddevallabornas kranar istället för som idag från Köperödssjöarna. Kommunfullmäktige har sagt ja till ett samarbete med Trollhättan om vattenförsörjning från Vänern, skriver Bohusläningen.

Uddevallas vattenförsörjningsplan visar att dagens vattenresurser kan vara tillräckliga för att klara behoven år 2050 men otillräckliga för att klara behoven år 2100. Flera alternativ till framtida vattenförsörjning har diskuterats, men nu har kommunen alltså valt att i första hand utreda en satsning tillsammans med Trollhättan.

Nytt vattenverk på Överby
Trollhättan Energi har redan startat ett arbete som ska leda till att vattnet hämtas från Vänern till ett nytt vattenverk som ska byggas bredvid det befintliga på Överby. Målet är att detta ska vara klart 2027. Idag tar Trollhättan sitt vatten från Göta älv.

Ledning från Överby till Köperödssjöarna
Uddevallas planer är att bygga en ledning från Överby till Köperödssjöarna. Därifrån förs sedan vattnet vidare i befintliga ledningar till reningsverket Marieberg, precis som idag. Köperödssjöarna blir reservvattentäkt för Uddevalla, precis som Göta Älv blir det för Trollhättan.

Ledningssträckning ska utredas
Fullmäktiges beslut innebär att det kommunala bolaget Uddevalla Vatten ges rätt att teckna avtal med Trollhättan Energi om samprojektering av råvattenledning och sjövattenintag. Kostnaden beräknas till 46 miljoner kronor som delas mellan städerna. För Uddevallas del tillkommer sedan projektering av sträckan Överby-Uddevalla, beräknad till 25 miljoner kronor.
- Under projekteringen kommer bästa läget för ledningarna att utredas. I samband med detta kommer berörda markägare att kontaktas, säger Västvattens vd Peter Johansson till Bohusläningen.

Höjda taxor om satsningen genomförs
Fullmäktiges beslut gäller endast att delta i projekteringen. För att en investering i ny ledning sedan ska genomföras krävs ett nytt beslut i fullmäktige.
Den totala kostnaden för färdig råvattenledning mellan Vänern och Mariebergsverket beräknas till omkring 600 miljoner kronor. Blir investeringarna verklighet kommer taxorna att höjas, men hur mycket är i dagsläget oklart.
---

17 november: