onsdag 30 oktober 2019

Detaljplan för nya brandstationen godkänd av nämnd

https://www.uddevalla.se/download/18.5977289b16db6985bcd3a62/1572344516183/Illustration.pdf
Exempel på hur tomtmarken för nya brandstationen skulle kunna disponeras.
Illustration: Mats & Arne arkitektkontor AB

Detaljplan för nya brandstationen mellan Västgötavägen och Exercisvägen nära Kurödsmotet har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden.
11 december ska den fastställas av kommunfullmäktige efter att då ha behandlats av kommunstyrelsen.

Tomtområdet kan hysa byggnader, idrottsplats och parkering för räddningstjänsten, skriver kommunen på sin webbplats. I arbetet med den nya detaljplanen har ett antal utredningar genomförts som tillsammans visar att platsen är lämplig.

Ny infartsväg och rondell
Detaljplanen förutsätter att det byggs en ny infartsväg från Västgötavägen till Exercisvägen i höjd med avfarten till Fossumsbergsvägen. Där finns förslag på att bygga en rondell på Västgötavägen för att få ett bra trafikflöde.
---
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden (sid 68)