fredag 4 maj 2018

Förskola får skydd mot trafikbuller

Bild: Pixabay

Det är för högt trafikbuller vid Parkens förskola på söder i Uddevalla. Kommunstyrelsens jävsutskott har nu beslutat att samhällsbyggnadsnämnden måste åtgärda problemen senast 31 augusti.

Vissa av förskolans lekområden ligger bara cirka 20 meter från Göteborgsvägen, med endast lite buskage och några mindre träd emellan. Förskolechefen beställde redan 2015 en utomhusbullermätning av företagshälsovården. Undersökningen visade misstänkt höga trafikbullernivåer från Göteborgsvägen, skriver kommunledningskontoret i beslutsunderlaget.

Negativ påverkan av bullret
Kommunens avdelning Bygg- och miljötilllsyn beställde en rapport från Miljömedicinskt centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt rapporten är bullernivåerna så pass höga att de har negativ påverkan på pedagogisk verksamhet utomhus och försvårar kommunikation på avstånd. Utredarna rekommenderade kommunen att utreda bullersänkande åtgärder.

Bullerplank mot Göteborgsvägen
Kommunens avdelning Teknik och förvaltning informerade i januari Bygg- och miljötillsyn att ett bullerplank ska byggas ut mot Göteborgsvägen. Därefter har diskussioner förts mellan avdelningarna om bland annat tidsplanen.
Jävsutskottet har nu slagit fast att samhällsbyggnadsnämnden ska vidta åtgärder mot bullret senast 31 augusti.

Handlägger ärenden där kommunen är part
Jävsutskottet handlägger bland annat miljö- och byggärenden där kommunen är part och som samhällsbyggnadsnämnden därför inte kan besluta i.
---
> Protokoll från jävsutskottet