lördag 28 april 2018

Klart för rondell vid Ramnerödsskolan

Foto: Jörgen Andersson

Efter sommaren ska bygget av en rondell i korsningen Boxhultsvägen/Fasserödsvägen vid Ramnerödsskolan inledas. Samhällsbyggnadsnämnden har gett klartecken till projektet, som beräknas kosta mellan fyra och fem miljoner kronor.

Ramnerödsskolan ska byggas om och till for att ge plats åt cirka 800 elever i årskurs F-9. Detta medför ökad trafik till skolan eftersom elevantalet mer än fördubblas och de yngre barnen ofta hämtas och lämnas med bil, skriver samhällsbyggnadsförvaltningen i beslutsunderlaget.

Mycket trafik och hög hastighet
Boxhultsvägen är en av de större huvudgatorna i Uddevalla och hastigheten är relativt hög. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder saknas på övergångsstället och cykelpassagen över Boxhultsvägen, och det är svårt att svänga vänster i korsningen. För att höja trafiksäkerheten och framkomligheten har kommunen därför börjat projektera för att ersätta korsningen med en cirkulationsplats (rondell).
I projektet ingår också att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna och att hastighetssäkra gång- och cykelpassagen över Boxhultsvägen.
---