torsdag 4 januari 2024

Nytt höghus planeras på Skogslyckan

Uppdaterad 13 januari /
Ett nytt höghus upp till 16 våningar högt kan komma att byggas mitt emot det befintliga tolv våningar höga huset vid Skogslyckans torg. En ny detaljplan bäddar även för nya lägenhetshus längst in på Bidevindsvägen samt en rejäl utbyggnad av Skogslyckans förskola.

Höghus med parkeringsplats i förgrunden
Nuvarande parkeringsplats mittemot det befintliga höghuset kan få ge plats för ett ytterligare höghus. Infälld bild är en illustration från Uddevalla kommun som visar hur ny byggnation inom planområdet skulle kunna utföras.
Foto: Jörgen Andersson

Den nya detaljplanen för det aktuella området antogs av kommunfullmäktige 13 december och syftar till att Skogslyckans förskola ska kunna byggas ut från dagens sju avdelningar plus två provisoriska, till tolv permanenta avdelningar.

Planområdets ungefärliga utbredning.
Karta/illustration: Uddevalla kommun

Samtidigt vill kommunen passa på att förtäta området med 80 - 120 nya bostäder. Det ska bland annat göras genom ett nytt höghus på den norra sidan av Västanvindsvägen, precis mitt emot det befintliga höghuset på den södra sidan.

Används som parkering
Platsen för det nya höghuset är egentligen parkmark i nuvarande detaljplan men nyttjas som parkeringsyta.

Det nya huset är tänkt att ha parkering i bottenplan och eventuellt även källarplan. Husets bottenplan ska också kunna innehålla olika centrumverksamheter, och blir på så sätt en utökning av torg- och centrumområdet på Skogslyckan.

Nya 5-6-våningshus
Den nya detaljplanen innehåller också flerbostadshus om 5-6 våningar längst in på Bidevindsvägen. Den villaliknande byggnad som idag finns på fastigheten och som inrymmer kommunala verksamheter måste rivas om de nya bostäderna ska kunna byggas.

Karta som visar hur planområdets mark kommer att användas.
Karta: Uddevalla kommun

Mindre men bättre parkyta
Utbyggnaden av Skogslyckans förskola innebär en fördubbling av skolans markyta och att parkmarksytan i området därmed minskar. Som kompensation tillskapas ny parkyta väster om förskolan. Dessutom föreslås befintliga parkstråk rustas upp och bättre koppla samman Skogslyckan med naturområdet Smedsdalen norr om Bidevindsvägen. 

På sikt vill kommunen att Smedsdalen rustas upp för att bli en stadsdelspark som ska utnyttjas än mer av invånarna för rekreation.

Illustration / karta: Uddevalla kommun

Ny väg och nya kvartersnamn
Förändringarna i området gör också att en ny väg skapas i området, samt tre nya kvartersnamn:  Härmanö, Malöflaket och Flatholmen. Namnen kommer från öar i Bohuslän vilket övriga kvarter i området också gör.

Den nya vägen ska heta Sidvindsvägen vilket också följer områdets tradition att benämna vägar efter vindar så som exempelvis närliggande Sunnanvindsvägen och Östanvindsvägen.

Mark och infrastruktur först
Den nya detaljplanen vann laga kraft den 10 januari och nu är den så kallade genomförandetiden tio år.

Byggstart gällande bostäder ligger som tidigast fyra till fem år framåt i tiden och förskolan ytterligare längre fram, uppger planarkitekt Hugo Bennhage på kommunen för Bohusläningen. Först i tid ligger arbete med markfrågor och infrastruktur, säger han också.

Positiv ekonomisk avkastning
Ekonomiskt räknar kommunen med en positiv avkastning genom försäljning av de byggrätter som skapas.
---