torsdag 20 februari 2020

Hemsö kan få bygga, äga och förvalta nya skolor i Uddevalla

- Vår bedömning är att Hemsö med sin erfarenhet, långsiktiga förvaltningsorganisation och transparenta projektmodell kan säkerställa Uddevallas behov av en snabb och trygg process, säger kommundirektör Peter Larsson på kommunens webbplats.
Foto: Uddevalla kommun/Maria Rasmusson /

Uppdaterad 27 april /
Fastighetsbolaget Hemsö kan få bygga, äga och förvalta så kallade samhällsfastigheter i Uddevalla. Det handlar bland annat om om- och nybyggnation av Ljungskileskolan samt nybyggnation av förskola i Ljungskile, förskola i Råssbyn och grundskola i Ammenäs/Skäret.

I ett planerat samverkansavtal mellan kommunen och Hemsö ingår också att Hemsö tar över ägande och förvaltning av fastigheterna Forshällaskolan samt förskola och äldreboende i Rotviksbro. Gällande äldreboendet planeras även en tillbyggnad.

"Kommunen behöver hjälp"
"Bakgrunden till förslaget är de stora investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och nybyggnad av verksamhetslokaler. Det råder ett hårt tryck på kommunförvaltningens organisation och bedömningen är att kommunen behöver hjälp för att möta dessa behov. Hemsö ska bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice", skriver kommunledningskontoret i beslutsunderlaget till kommunstyrelsen, som beslutade om samverkansavtalet den 26 februari.

Reservation från S och V
Ledamöterna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet,och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.
Kommunfullmäktige ska ta det slutliga beslutet om samverkansavtalet 11 mars.

Tidigare projekt ska kunna återanvändas
"För att hålla kostnaderna och därmed hyran nere ska Hemsös erfarenhet av byggnationer användas i projekten. Andra redan genomförda projekt ska kunna återanvändas för att spara tid och pengar. Hemsö ger kommunen tillgång till ritningar, kostnader och studiebesök på redan genomförda projekt", skriver kommunledningskontoret. 

"Nödvändigt samarbeta med extern part"
- Uddevalla växer starkt därför är det nödvändigt att samarbeta med extern part för att snabbare och kostnadseffektivt kunna bygga nya samhällsfastigheter, säger företrädare för den samverkande majoriteten i ett uttalande på kommunens webbplats.

Äger fastigheter på I 17-området
Hemsö  ägs till 85 procent av tredje AP-fonden, som förvaltar pensioner. Företaget äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med erfarenhet inom till exempel äldreboenden, utbildning och vård. I Uddevalla äger Hemsö bland annat fastigheter på I 17-området som kommunen hyr.

Samverkansavtalet omfattar följande fastigheter och projekt:
(Ur förslaget till samverkansavtal)

a) Rotviksbroprojektet:
Rotviksbroprojektet omfattar hela eller del av fastigheten Uddevalla Högås Torp 1:10 och avser förvärv av befintligt äldreboende och förskola (Kreatören) på fastigheten. Kommunen har identifierat ett behov av att bygga ut äldreboendet och Parterna är överens om att det är av yttersta vikt att denna tillbyggnation startar så snart som möjligt.

b) Ljungskileprojektet
Ljungskileprojektet omfattar förskola och grundskola i Ljungskileområdet i Uddevalla:
Nya Hälle förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla Ljungs-Hälle 1:129, 1:288, 1:399 och 1:406 och avser byggnation av en ny förskola. Parterna är överens om att byggnation av denna förskola behöver inledas så snart som möjligt för att bl.a. möjliggöra ombyggnationen av Ljungskileskolan.

Ljungskileskolan, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla Skälläckeröd 1:6, 1:15, 1:40 och Ljungs-Hälle 1:288 och 1:309 och avser om- och nybyggnation av Ljungskileskolan till en F-9 skola samt tillhörande idrottshall/idrottshallar. Parterna är överens om att verka för att framtida om- och nybyggnation sker inom befintlig detaljplan.

Råssbyn förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna ForshällaStrand 5:1 och avser byggnation av en ny förskola.

Grundskola Ammenäs/Skäret, omfattar hela eller delar av fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 samt Forshälla-Röd 2:15, och avser byggnation av en ny F-6 skola samt en idrottshall.
Forshällaskolan, omfattar hela eller delar av fastigheten Buddeberg 2:13 och avser förvärv och utveckling av befintlig grundskola och förskola.
---