lördag 3 mars 2018

Bilpool kan minska krav på p-platser

Bild: Freeimages.com

Så kallade flexibla parkeringstal kan komma att införas i de krav som kommunen ställer på fastighetsägare och byggherrar vid nybyggen.
Det innebär att antalet p-platser får vara färre än brukligt om fastighetsägaren ser till att det finns en bilpool eller andra lösningar som minskar de boendes behov eller intresse av att äga en egen bil.


Förutom miljövinster kan flexibla parkeringstal göra det billigare att bygga och mark kan utnyttjas effektivare.
Bakgrunden till beslutet är en motion från centerpartiet som kommunstyrelsen ställt sig bakom och föreslår kommunfullmäktige att bifalla.

"Viktiga instrument för att påverka resvanor"
"Parkeringsnormer och parkeringstal är viktiga instrument för att påverka parkeringsutbudet och i förlängningen människors resvanor. Parkeringstal behöver inte vara statiska utan kan vara flexibla och anpassade så att fastighetsägare uppmuntras att medverka till beteendeförändringar vid transportval" skriver kommunen i beslutsunderlaget.
Rabatt på kollektivtrafikkort och attraktiva cykelparkeringar är andra exempel på lösningar som fastighetsägaren kan erbjuda.

Ny trafik- och parkeringsstrategi
Kommunstyrelsen ställde sig också bakom en ny trafik- och parkeringsstrategi för kommunen, och det är med denna strategi som möjligheten till bland annat flexibla parkeringstal skapas.
---
> Kommunstyrelsens protokoll (§ 37, sid 14)
> Kommunstyrelsens beslutshandlingar (ärende 6, sid 13)