torsdag 17 september 2015

Så ska det byggas i Uddevallas tätorter


Strukturbild, ur samhälls-
byggnadsstrategin
.
Nu har kommunfullmäktige beslutat om den så kallade samhällsbyggnadsstrategin för kommunen. Den anger hur Uddevalla, Ljungskile och kommunens mindre tätorter ska utvecklas i framtiden, till exempel hur bostadsbyggandet ska se ut.

I strategin anges flera principer som ska gälla för utvecklingen av Uddevallas olika geografiska delar.
 
För Uddevalla tätort sägs till exempel att stadskärnan ska förtätas och kompletteras med flerbostadshus. Boende liksom andra funktioner i tätortens centrala delar ska prioriteras. Handelsområdet Torp ska inte växa mer till ytan med undantag för pågående detaljplaner, och inga nya handelsområden ska etableras. Hamnens verksamhetsområde ska begränsas och flyttas västerut.

Även i Ljungskile ska den befintliga bebyggelsens förtätas och kompletteras.
Flerbostadshus i centrumnära lägen ska prioriteras för att stärka serviceutbudet lokalt och bidra till omflyttning från småhus inom samhället.
 
För övriga mindre tätorter anges ytterligare bostäder i Rotviksbro och Hogstorp, men i övrigt ingen ny sammanhållen bebyggelse utanför tätorterna Uddevalla och Ljungskile. Handelsutveckling i Rotviksbro ska uppmuntras.

Längs kusten ska omvandling av fritidshus och nybyggnation bara tillåtas i områden med kommunalt V/A eller annan godkänd V/A-lösning.
 
Källa:
 
Läs också: