torsdag 16 april 2015

Nya Göteborgsvägen kan börja byggas nästa år

Träd och växtlighet är en viktig del i förslaget till ombyggnad av Göteborgsvägen. Illustration: Uddevalla kommun

På torsdagen presenterades förslaget till ombyggnad av Göteborgsvägen för politikerna i samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet går sedan upp för beslut i ett nytt nämndmöte, troligtvis i maj.
- Om våra politiker tar ett positivt beslut till förslaget så påbörjar vi projekterings- och planeringsskedet för att sedan starta själva ombyggnationen först under 2016, säger projektledare Salwan Zaynal på kommunens webbplats.
Den övergripande idén i förslaget är att gata, alléplantering tillsammans med andra växter, belysning och utrustning kan skapa ett brett och prunkande stråk med god plats för gång- och cykeltrafik, skriver kommunen.
– Vi har tittat på vad vi kan göra för att förbättra trafikmiljön och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Vi vill också skapa en attraktiv ingång till centrum, säger gatu- och parkchef Martin Hollertz till Bohusläningen.