onsdag 15 juli 2020

Sex olika förslag för hur väg 161 kan byggas om

Karta över vägsträckningen med textrutor som beskriver olika åtgärder.
Trafikverkets alternativ A innebär förenklat att bristerna med den befintliga vägen åtgärdas.
Karta: Trafikverket /

Trafikverket har tagit fram sex olika inriktningar för hur väg 161 mellan Rotviksbro  och färjeläget i Skår kan byggas om.
Det enklaste förslaget innebär i stort att dagens väg behålls men att brister åtgärdas, med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Det andra ytterlighetsförslaget innebär en helt ny mötesfri 100 km-väg med 14 meters bredd mellan Rotviksbro och Bokenäs kyrkby. Den befintliga vägen målas i detta alternativ om och anpassas för att omhänderta gång- och cykeltrafik, viss busstrafik och långsamtgående fordon.

För vägen väster om Bokenäs bedömer Trafikverket att större ombyggnationer inte är realistiska på grund av kulturmiljövärden.

Trafikverket beskriver också hur de olika inriktningarna skulle kunna kombineras och växla mellan 161:ans olika delsträckor. 

Beslutsunderlag som går ut på remiss
Trafikverkets så kallade åtgärdssvalsstudie ska fungera som ett underlag när Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund så småningom ska besluta om vilka åtgärder som ska göras och hur de ska prioriteras i den regionala infrastrukturplanen. Åtgärdsvalsstudien ska härnäst ut på remiss till en rad instanser.

- Beslutet ligger inte hos oss men om vi skulle blunda för pengarna och endast fokusera på trafiksäkerhet så är en ny väg med räcke mellan körbanorna fantastiskt bra. Då får vi bort mötesolyckorna, säger Trafikverkets projektledare Per Schillander till Bohusläningen.

Bakläxa hos regeringen 2018
Efter överklaganden underkände regeringen 2018 Trafikverkets dåvarande plan för att bygga en helt ny väg på sträckan Rotviksbro - Bäcken och ville ha en kompletterande utredning. Den nu presenterade åtgärdsvalsstudien omfattar hela sträckan Rotvik-Skår.

I studien konstaterar Trafikverket att det finns många brister med dagens väg, bland annat  begränsad kapacitet och framkomlighet på grund av färjan över Gullmarn och på den låga vägstandarden. Under sommarmånaderna påverkas restiden negativt av den omfattande turisttrafiken och ökade varutransporter till området. Större delen av sträckan är sju meter bred och saknar vägrenar, sikten är delvis nedsatt på grund av kurvor och backkrön och det finns ett stort antal fastighetsutfarter.

Möjligheterna att gå och cykla till bland annat skola, affärer och busshållplatser är begränsade då det saknas passager och gång- och cykelbana på större delen av sträckan, skriver Trafikverket.

Gång- och cykelbana och sänkt hastighet vid skola
Alla sex inriktningar i åtgärdsvalsstudien rekommenderar både effektiviseringar och ombyggnationer. Åtgärderna omfattar främst förbättrade korsningar, busshållplatser, pendelparkeringar och passager och gång- och cykelförbindelser. I alla alternativ förordas gång- och cykelbana, antingen som separat bana eller som del av befintlig väg.

I alla förslagen ingår också att ytterligare sänka hastigheten vid Bokenäs skola och/eller att utvidga tiden för när den sänkta hastigheten ska gälla, och att sätta upp en blinkande skylt för hastighetspåminnelse.
---